Attefallshus – Tips

Som många vet så är det idag möjligt att bygga ett så kallat attefallshus på sin tomt. Huset får vara maximalt 25 kvadratmeter, inte 25,0002 kvm, det får vara max 4 meter till nock och det måste vara friliggande. Det är grundreglerna. Ska ni bygga inom 4,5 meter från grannens tomt måste ni ha ett skriftligt intyg.

 

Är attefallshuset bygglovsfritt?

Svar ja, men det behövs en bygganmälan. Egentligen är det samma process som ett vanligt bygglov, men det kostar lite mindre och processen är tänkt att gå snabbare.

 

Detaljplan

Attefallshus får strida mot detaljplanen. Dvs, om du har bebyggt er tomt med maximal byggnadsarean får du ändå bygga ett attefallshus. Ni får även bygga attefallshus på prickmark.

 

Strandskydd

Ligger attefallshuset inom strandskyddat område måste ni alltid ansöka om dispens. Ett sådant intyg kostar runt 12.000 kronor.

 

Komplementbyggnad och komplementbostadshus

En komplementbyggnad kan bland annat användas som gäststuga, kontor, förråd eller garage. Komplementbyggnaden är inte klassad som en bostad och får inte användas som permanentboende. Vill ni hyra ut en komplementbyggnad får ni endast göra detta under några få veckor om året.

 

Ett komplemetnbostadshus är en bostad och får användas för permantneboende eller till uthyrning.

 

När ni lämnar in er ansökan till kommunen ska ni ange om huset ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus och skillnaderna på ansökan är stora.

 

Ansöker ni om ett komplementbostadshus är kraven mycket hårdare. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Huset måste vara tillgänglighetsanpassat så att en rullstolsbunden person kan nyttja boendet. Några av kraven är:

 

  • Minsta mått för toalett 1,9 x 1,7 m. (SS 91 42 21:2006).
  • U-värde (isolering) på högst 0,3. (BBR 9:2 och 9:3)
  • Minst 1,8 meter brett kök. (BBR 3:224) (SS 91 42 21:2006).
  • 1,2 meter utrymme framför köksutrustning. (SS 91 42 21:2006).
  • Rumshöjd på minst 2,4 meter i kök och vardagsrum. (BBR)
  • Rumshöjd på minst 2,1 meter i toalett, förvaring och korridorsutrymmen. (BBR)
  • Kommunen kräver i regel alltid detaljritningar / konstruktionsritningar
  • Om attefallshuset ligger inom 8 meter från annan byggnad är sannolikheten stor att kommunen kräver en lättare brandskyddsdokumentation.

 

Ansöker ni om komplementbyggnad vill kommunen oftast bara ha en teknisk beskrivning på huset. Där ska ni bland annat ange hur väggar, tak och bjälklag är uppbyggda, vilken uppvärmning huset har och hur ni ska ta hand om dagvattnet.

 

Notis: I vissa kommuner spelar det ingen roll om man anger att attefallshuset ska vara en komplementbyggnad om det finns ett kök och en toalett inritat i planritningen. Då klassar kommunen huset som ett komplementbostadshus. Likaså vet jag av vissa kommuner klassar attefallshuset som en komplementbostadshus om det är tjockare isolering, vilket jag tycker är ett märkligt antagande.

 

Ritningar & Blanketter

Ni ska alltid lämna in blanketter, planritning(ar), fasadritningar på alla väderstreck, sektionsritning (tvärsnitt genom byggnad) och situationsplan där ni redovisar placeringen för huset.

 

Kontrollansvarig

Ansöker ni om komplementbyggnad brukar kommunen i regel inte kräva någon kontrollansvarig förutsatt att komplementbyggnaden inte innehåller toalett och kök. För komplementbostadshus kräver kommunen alltid en kontrollansvarig. En kontrollansvarig kostar runt 12.000 kronor.

 

Kontrollplan

Till ansökan ska ni alltid bifoga en kontrollplan. Kontrollplanen används för att göra diverse kontroller under byggets gång. I kontrollplanen ska det alltid finnas en lägeskontroll / utstakning som ska göras av en sakkunnig. Annat som ska kontrolleras är takstolar, dimensionering, stommen, grundläggning, ventilation, brand, etc. Kontrollerna görs mot ritningarna för startbeskedet och den tekniska beskrivningen eller detaljritningarna om det finns några. Om ni har en kontrollansvarig tar hen fram kontrollplan. Likaså här är kraven på kontrollpunkter hårdare om ni ansöker om ett komplementobstadshus.

 

Lycka till med ert bygge. Hör gärna av er om ni behöver hjälp med byggnadsförslag, ritningar eller er bygganmälan.

 

Robert på Ryark.